§1

Wynajmujący oddaje do odpłatnego używania pojazd szczegółowo opisany w protokole wydania stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Wydanie przedmiotu umowy następuje po podpisaniu protokołu wydania.

§ 2

Wynajmujący ustala cenę za najem pojazdu.  Kwota pieniężna należna Wynajmującemu za używanie pojazdu określona zostanie w fakturze VAT wystawionej przez Wynajmującego po zakończeniu najmu pojazdu potwierdzonego protokołem zwrotu pojazdu zastępczego (umowa na czas oznaczony) w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby dni najmu pojazdu i stawki dziennej. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT za wynajem pojazdu bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.

§ 3

Wynajmujący oddaje do używania najemcy samochód na ustalony okres czasu.

§4

1. Doba zaczyna się od godziny wydania samochodu, określonej w protokole wydania i trwa do godziny odpowiadającej godzinie zwrotu samochodu dnia następnego.

2. W przypadku zwrotu samochodu tego samego dnia co wydanie, Wynajmujący do rozliczenia przyjmie jedną dobę

3. W przypadku nie oddania rzeczy najętej w terminie określonym w §4 umowy, Najemca zapłaci opłatę w wysokości 20 zł netto za każdą godzinę opóźnienia.

§5

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu osobom trzecim do bezpłatnego używania albo w podnajem.

§6

Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym oraz z pełnym bakiem paliwa.

§7

Koszt paliwa ponosi Najemca. W przypadku nie uzupełnienia paliwa przez Najemcę zapłaci on Wynajmującemu karę umowną w wysokości 200% kosztów uzupełnionego paliwa.

§9

Limit dzienny: 100 km na dobę do 15 dni

Limit KM przy najmie od 15 do 30 dni: 1500 km  

Bez LIMITU KM (MAX 2000 KM Miesięcznie)

Przekroczenie limitu płatne 0,50 gr za kilometr

Podstawienie lub odbiór w obrębie 25 km – 50 zł

Podstawienie lub odbiór w obrębie 50 km – 100 zł

Wyjazd za granicę wyłącznie po pisemnym powiadomieniu Wynajmującego i uzyskaniem  jego zgody 

§10

W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu przez najemcę, Najemca zobowiązuje się:

1. Złożyć odpowiednie oświadczenia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe.

2. Powiadomić Policję w celu ustalenia winnych wypadku bądź kolizji drogowej.

3. Naprawić wyrządzoną wynajmującemu szkodę na następujących zasadach:

Jeżeli szkoda nie przekracza wartości franszyzy dla danego segmentu - wyrównać ją w całości w terminie 7 dni od daty umownego zwrotu przedmiotu najmu.

Jeżeli szkoda przekracza wartość franszyzy najemca zobowiązuje się do wyrównania szkody poprzez zapłatę franszyzy ubezpieczeniowej.

W przypadku powstania z winy Najemcy okoliczności wyłączających odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej najemca zobowiązuje się wyrównać szkodę w całości

§11

Wartość franszyzy dla segmentu wynosi:

Segment A: 1000 zł

Segment B: 1000 zł

Segment C: 1500 zł

Segment D: 2000 zł

Segment E: 3000 zł

§12

Wartość kaucji dla segmentu wynosi:

Segment A: 500 zł

Segment B: 500 zł

Segment C: 500 zł

Segment D: 1500 zł

Segment E: 2000 zł

 

§13

Kaucja pobierana jest w formie gotówki przy podpisywaniu umowy najmu.

 

§14

W przypadku wystąpienia uprawnionych organów o ujawnienie danych kierującego w związku z popełnionym wykroczeniem, Najemca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wynajmującego kwotę 50 zł tytułem zryczałtowanych kosztów manipulacyjnych z tym związanych.

 

§15

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.   

§16

Niniejsza umowa może być zmieniona lub rozwiązana jedynie na podstawie zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§17

Cennik dodatkowych kosztów:

Zwrot brudnego pojazdu zewnątrz/wewnątrz - 50 zł / 50 zł

Zwłoka w zwrocie samochodu - 200% stawki dobowej

Palenie tytoniu w samochodzie - 500 zł

Zatankowanie nieodpowiedniego paliwa - 1000 zł

Przewożenie zwierząt w samochodzie - 500 zł

Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdu - 1000 zł + pokrycie kosztów naprawy pojazdu bez względu na to czy zostało wykupione zniesienie franszyzy ubezpieczeniowej

Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP - 1500 zł

Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego - 1500 zł

Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku - opłata wg. cennika producenta + 30%

Brak kołpaka oryginalnego - 120 zł

Brak kołpaka nieoryginalnego - 60 zł

Brak kluczyka z pilotem/bez pilota centralnego zamka - 500 zł + opłata wg. cennika producenta

Zniesienie franszyzy ubezpieczeniowej - 30 zł / doba

Wyjazd za granicę - 100 zł